תקצירי קורסים
תקצירי קורסים

תפריט של תקצירי קורסים

תקצירי קורסים

פירוט קורסי חובה .LL.B

 • דיני חוזים
  מבוא לדיני חוזים; ההליך הטרום חוזי; יצירת החוזה; הצעה וקיבול; עקרון תום הלב; פגמים בכריתת חוזה; חוזה למראית עין; טעות; הטעייה; כפיה; עושק; צורת החוזה; פירוש החוזה והשלמתו; תניות-פטור; חוזה על תנאי; חוזה פסול; חוזה לטובת אדם שלישי; הפרת חוזה וסיכול חוזה; תרופות בשל הפרת חוזה; אכיפה; ביטול; פיצויים.

 • משפט ציבורי מנהלי
  הקורס יכלול יסודות במשפט מנהלי, סמכויות המנהל הציבורי, ההליך המנהלי, עילות ודרכי הביקורת השיפוטית (במיוחד בג"צ) ונושאים כגון: שלטון מקומי, קרקעות (רכישה לצורכי ציבור), רישוי עסקים ועוד.

 • דיני עונשין
  עקרונות חוקתיים של דיני העונשין בישראל, מושג העבירה, תחולת דיני העונשין מבחינת זמן ומקום, הכשרות הפלילית (הגיל, השפיות, הרצייה) יסודות העבירה הפלילית: ניתוח מרכיבי העבירה, היסוד העובדתי והנפשי, סוגי המחשבה הפלילית, אחריות קפידה, אחריות שילוחית, אחריות תאגידים, עבירות מנהליות. בנוסף ידונו החוקים הבאים: חוק נוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א-1971; חוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991; חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955; וכן נושאים מתחום הסייגים לאחריות, חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א- 1981 וחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 1985.

 • תורת המשפט
  מטרת הקורס לפתח את הכישורים לגבי דרך ההנמקה המשפטית, רטוריקה וביקורת, ולהקנות לסטודנטים נקודות מבט עיוניות יסודיות על יצירת המשפט ויישומו. נושאים: מבוא – למה משמשת תורת המשפט; הגישה הפוזיטיבית בתורת המשפט; החיפוש אחר עקרונות בתורת המשפט המודרנית; התורה המודרנית של משפט טבעי; הגישה הליברלית בתורת המשפט; הגישה הריאליסטית; הגישה הפמיניסטית; הגישה הכלכלית; הגישה הפסיכולוגית הגישה הביקורתית (CRITICAL LEGAL STUDIES).

 • משפט ציבורי חוקתי
  הקורס נועד להקנות למשתתפים את היסודות החוקתיים של המשפט הישראלי. בעקבות הגדרתם של המשפט החוקתי ושל מושג החוקה ינותחו חוקי היסוד של המדינה והחוקה המטריאלית, תוך שימת דגש על חירויות הפרט ועל עיקרון שלטון החוק. כן יסקרו מוסדותיה הנורמטיביים המרכזיים של המדינה, דרכי החקיקה ומקורותיו של המשפט החוקתי בישראל. שימת לב מיוחדת תינתן להיבטים ייחודיים של המשפט הישראלי, בהם נושאי שבות, אזרחות ומרשם האוכלוסין וסמכויות חרום של הרשות המבצעת.

 • דיני משפחה וירושה
  דיני משפחה: ענייני המעמד האישי, (ענייני ה"סטטוס") ואופן השתלבותם בתחום המשפט האזרחי הכללי של המדינה; סמכויות שיפוט של בתי הדין הדתיים; ניתוח טיבו והיקפו של ה"דין האישי" בישראל על כלל האוכלוסיה במדינה, עמדת המשפט העברי והפסיקה האזרחית בנושאי קידושין פרטיים, נישואין אזרחיים, נשואי תערובת; מזונות אישה ושאר בני המשפחה; החקיקה האזרחית בתחום ענייני המעמד האישי לרבות שיווי זכויות האישה, יחסי ממון בין בני הזוג, כשרות משפטית, דיני הורים וילדים: קביעת אבהות, אפוטרופסות, החזקת ילדים, מזונות, אימוץ, הסכמים לנשיאת עוברים.
  דיני ירושה: ירושה על-פי דין ועל-פי צוואה ובייחוד הסוגיות הבאות: כשרות לרשת; הסתלקות מירושה ועסקאות בירושה; היורשים על-פי דין; חופש הצוואה; צורות הצוואה והוראותיה; צוואה פגומה; מזונות מן העזבון; הנהלת העיזבון וחלוקתו; תכנון ירושה.

 • דיני ראיות
  מבוא: יעדים, מקורות, תחולה והתנאה על דיני ראיות; מיון ראיות ומושגי יסוד; כלל הראיה הטובה ביותר; הכשרות והחובה לעתיד; גביית עדויות; מסמכים במשפטים אזרחיים; נטלים וחזקות, מידות ההוכחה ותוספות לעדות יחידה; עניינים שאינם טעונים הוכחה; ידיעה שיפוטית; הודאה פורמלית; ראיות חסויות; טובת הציבור; הפללה עצמית; יחסי אמון וענייני סודיות אחרים; ראיות פסולות, עדות שמיעה וחקירת עד מחוץ לבית המשפט; הודאות נאשמים, ראיות שהושגו שלא כדין; עדות סברה ועדות מומחה; שימושים ראייתייים בממצאים שיפוטיים ומעין שיפוטים, מעשים דומים ועדות "שיטה".

 • דיני נזיקין
  הקורס עוסק בניתוח יסודות האחריות בנזיקין על סוגיה השונים, אחריות על בסיס סבירות, אחריות חמורה אחריות מוחלטת, תידון ותנותח החקיקה והפסיקה העוסקת בדיני הנזיקין וילמדו העוולות המרכזיות הכלולות בפקודת הנזיקין ומחוץ לפקודה ובהן רשלנות (לרבות הדבר מדבר בעדו והעברת נטל השכנוע במקרים מיוחדים נוספים), הפרת חובה חוקה, מטרדים, לשון הרע, פיצויים בגין פגיעה בתאונות דרכים וחוק האחריות למוצגים פגומים. בנוסף ינותחו עקרונות כלליים בהטלת אחריות נזיקין ובעיקר סוגיות הקשר הסיבתי, סיבות אחדות לנזיקין ריחוק הנזק, אחריות שילוחית ואחריות רשויות ציבור בנזיקין. עוד יידונו ההגנות העיקריות ובהן הסתכנות מרצון, אשם תורם והתיישנות.
  הקורס יעסוק גם בתרופות למעשי נזיקין לרבות שאלת השפעת הטבות לסוגיהן על חישובי הפיצויים.

 • דיני מיסים
  מערכת המיסים בישראל – הכנסה מעסק או משלח יד; הכנסת עבודה; הכנסה מדיבידנד ריבית; הפרשי הצמדה; הכנסה מגמלאות; הכנסה מאחוזת בית וקרקע; הכנסה מנכסים אחרים; הכנסה מחקלאות; הכנסה מפטנט וזכות יוצרים; מקורות הכנסה אחרים; הכנסות פטורות; הוצאות מימון; תיקונים; חובות רעים; הפרשה לחובות תלויים; פחת; קיזוז הפסדים; הוצאות בלתי מוכרות; מיסוי רווחי הון; מס שבח מקרקעין; מס רכוש.

 • דיני קניין
  ניתוח זכויות הקניין; סוגי הנכסים; זכויות הקניין למיניהן: חזקה, בעלות, שיתוף, בתים משותפים, חכירות, זיקות, הנאה, בטוחות, נאמנות. דרכי הרכישה; רישום הערות אזהרה, הפיקוח הציבורי על השימוש במקרקעין; מיטלטלין, התיישנות, דיני קניין רוחני – זכויות יוצרים.

 • דיון אזרחי
  מגמות התפתחות בסדרי הדין, השיטות הדיוניות, דרכי פתיחת תובענה, ניסוח כתבי טענות, שאלונים, גילוי מסמכים; בירור המשפט, סעדים זמניים, הליכי הגילוי המוקדם והליכי ביניים; החלטות ופסקי דין, ערעורים ודיון נוסף; סדר הדין בבג"צ; בוררות; הוצאה לפועל; בזיון בית המשפט.

 • דיני תאגידים
  חברות (על כלצורותיהן וסוגיהן); שותפויות; עמותות; תאגידים מכוח החוק ותאגידים ציבוריים; חופש ההתאגדות כזכות יסוד; דרכי הקמה של התאגידים; מסמכי התאגיד; תזכיר, תקנון ואחרים; דרכי מינוי דירקטורים ומנהלים; דרך קבלת החלטות בתאגיד; דרכי גיוס הון; אחריות אישית והרמת מסך על צורותיה ועילותיה השונות; עיקרון תום הלב כעיקרון דומיננטי בתורת התאגידים; פירוק חברות.

 • דיני עבודה
  בית הדין לעבודה; הגנת השכר; פיצויי פיטורין; שעות עבודה ומנוחה; חופשה שנתית; עבודת נשים; הסכמים קיבוציים; הסדרים קיבוציים; יישוב סכסוכי עבודה; ביטוח לאומי.

 • אתיקה מקצועית
  מקצוע עריכת הדין וייחודו, הייצוג המשפטי, נורמות האתיקה המקצועית בחוק לשכת עורכי הדין והכללים שהותקנו על-פיו, חובות עו"ד, עיסוקים אחרים, ניגוד עניינים, מערכת השיפוט המשמעתי, סודיות וחסיון מקצועי, רשלנות מקצועית.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }