מדיניות קבלת תרומות
מדיניות קבלת תרומות

מדיניות קבלת תרומות

  • ספריית הקריה האקדמית אונו מקבלת בברכה תרומות ספרים וסוגי חומר אחרים התומכים בתכניות המחקר וההוראה של המכללה.
  • התרומה נבדקת ומוערכת על ידי הנהלת הספרייה. רק פריטים התואמים את מדיניות פיתוח האוסף, מוכנסים למלאי. בנוסף נלקחים בחשבון השיקולים הבאים : מצב פיזי, שנת הוצאה, הימצאותם של פריטים זהים במלאי, ועוד.
  • כל תרומה, לאחר קבלתה, הופכת לרכוש הספרייה.
  • הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על קבלת הפריטים, מיקומם של הספרים שנתרמו,  והטיפול בהם, כולל קטלוגם, אופן השאלתם וכן גריעתם מן האוסף. פריטים שאינם נחוצים לאוסף, נמסרים למשתמשי הספרייה. התורם מתבקש לחתום על טופס הסכמה המאשר זאת.
  • אין בקבלת התרומה משום הסכמה לקיזוז כספי חוב באם יושת על התורם, בגין איחור בהחזרה / השחתה או אובדן של פריט כלשהו אשר יושאל מהספרייה.
  • עם קבלת התרומה ישלח מכתב המאשר את קבלתה. אישור זה כולל את שם התורם ותאור קצר של התרומה. שם התורם יאוזכר בקטלוג הספרייה, ברשומה של הספר שנתרם.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]